da.lem1

  • n Jw rumah; istana

da.lem2

  • pron hor Jw saya