ego.sen.tri.si.tas /égoséntrisitas/

  • n keegosentrisan