ejan1

  • v tekan supaya keluar

ejan2

  • v paksa; cari