fat.sun
bentuk tidak baku: fatsoen

  • n Bld sopan santun