igau1

  • v racau; berkata-kata (dalam tidur) tanpa sadar

igau2

  • n hura-hura; gempar