J /jé/
varian: j

  • n huruf ke-10 abjad Indonesia