kaf1

  • n nama huruf ke-22 abjad Arab

kaf2

  • n Bld kertas sampul