la.gang

prakategorial cari: melagang, melagangkan