ma.dar
bentuk tidak baku: mada

  • a ark Mk tidak berperasaan; tebal telinga