odol1

  • n tapal gigi; pasta gigi

odol2

prakategorial cari: mengodol, mengodol-odol, odolan, pengodolan