qaf

  1. n nama huruf ke-21 abjad Arab
  2. n surah ke-50 dalam Alquran