R /ér/
varian: r

  • n nama huruf ke-18 abjad Indonesia