ra.dak1

  • v tohok (dari arah bawah, biasanya dengan tombak); tusuk

ra.dak2

prakategorial cari: meradak