ta.ba.ruk

  • n Ar keberkatan; keselamatan; kesentosaan