ucok1

  1. v ark Mk berunding dengan damai
  2. v ark Mk berdamai

ucok2

  • n Bt anak laki-laki