uji1

  • n percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan, ketahanan, dan sebagainya)

uji2

prakategorial cari: keujian