ukir1

  • v ukir, toreh, pahat

Ukir2

  • n Bl nama wuku ke-3