wah.da.ni.ah
bentuk tidak baku: wahadaniah

  • a Ar bersifat keesaan (Allah)