yu.da

  • n Skt perang: Bharata -- perang keluarga (keturunan) Bharata